Please enable JS

Socialitzar més i assumir diferents graus d’implicació a l’ACO

Anàlisi dels eixos 3, 4 i 5 de l’enquesta

gener 11/Joan Andreu Parra/

Els eixos tercer (Com l’Evangeli ens porta a la conversió personal i com evangelitzar avui), quart (Com millorar l’organització i la implicació de la militància) i cinquè (El treball per a la transformació té sentit fet en xarxa) de l’enquesta també presenten en els resultats algunes constants destacables. Per un costat, s’és conscient del testimoniatge del fet de pertànyer a l’ACO, però la majoria d’enquestats (53%) no ha convidat a formar-ne part del Moviment. Ara bé hi ha una clara obertura a acollir i acompanyar noves incorporacions als grups (91% d’acord).

Quant als aspectes organitzatius, han reunit ampli consens les propostes de reduir el nombre de documents i reflexions; socialitzar el que es fa a zones i grups; potenciar el treball militant i vincular-lo a projectes concrets (no es dóna suport a més cotització per alliberar persones); l’ús de les TIC per reduir la presencialitat de les reunions; formar nous consiliaris; i revisar el funcionament per prioritats dels cursos.

També ha tingut un acusat suport (gairebé el 88%) el fet d’assumir que hi pot haver diferents graus d’implicació en el Moviment davant l’evidència que hi ha dificultats per assumir compromisos al mateix Moviment (la major dificultat ha estat l’encaix amb la família, amb un 67% de consens). De l’anàlisi del quart eix, també es desprèn que no s’ha posat en qüestió tant com es preveia l’actual estructura organitzativa ni la pèrdua de vigència del concepte “militant”.

Per últim, i pel que fa al treball en xarxa es prioritza la presència a la Pastoral Obrera i als Moviments especialitzats d’acció catòlica. Tot i que s’obre un nou front amb un 79,6% de consens a coordinar-se amb entitats cristianes de transformació. I quant a la visibilitat es demana pronunciar-se més sovint amb veu pròpia i erigir-se en una veu de denúncia dins església junt amb la Pastoral Obrera.Altres articles