Please enable JS

El Comitè Català aprova el pressupost 2019

Darrera trobada de l’any el dissabte 15 de desembre

desembre 17/Joan Andreu Parra/

En la que ha estat la darrera trobada de l’any, les diferents zones de l’ACO van compartir en el Comitè Català del dissabte passat com ha estat l’inici de curs i les successives activitats organitzades com castanyades, trobades d’Advent i de Nadal. En general, les zones han pres amb determinació la línia de treball prioritària del curs, la iniciació, i s’estan revisitant documents com la Carta Econòmica o les Normes de funcionament. També es va coincidir en aplaudir la ponència de Maria del Mar Albajar en la Jornada General i la conveniència de tenir-la present en el treball de curs. Es va acordar que les conclusions que hagin tret els grups a partir del Pla de curs es faran arribar als responsables de zona abans del 24 de juny i que, aquesta informació, s’haurà de remetre a coordinació durant la primera quinzena del juliol vinent.

Igualment, es va preparar la trobada del Comitè General (19 de gener) en què també es faran presents les diòcesis d’Alacant, Còrdova i Madrid. Entre altres qüestions, al Comitè General es ratificarà el pressupost 2019, es debatrà i aprovarà, si escau, la proposta de Pla de formació del moviment i hi haurà un espai de trobada de la Comissió d’iniciació amb els responsables de les diòcesis d’Alacant, Còrdova i Madrid. Un aspecte que també es vol treballar és com se situa el moviment davant la situació sociopolítica a l’Estat espanyol.

Durant el Comitè Català les diferents comissions del moviment també van explicar la seva tasca. Xavier Such, de la Comissió d’internacional, va explicar que s’està enriquint el document El futur de l’MTCE i va destacar la importància que l’ACO estigui present en la xarxa mundial i europea de moviments eclesials de treballadors com a espais de solidaritat i d’enriquiment mutu.

Joan Comella, responsable de la Comissió d’economia, va presentar el tancament de l’exercici 2018 i el pressupost 2019 que va ser aprovat per unanimitat. Es va destacar que els ingressos al moviment estan disminuint (cotitzacions per descens de militants i menys aportacions de les subvencions) i que les despeses s’han anat mantenint, sent la partida de personal la més important (70%). A grans trets, l’any 2018 es tanca amb 3.000 euros de pèrdues i l’any 2019 s’han previst 7.000 euros de pèrdues: «Ens preocupa aquesta tendència de desequilibri en el pressupost dels darrers anys, per això volem continuar la tasca d’anar visitant les zones i anar fent conscients els militants que el moviment, si volem que continuï com fins ara, l’hem de mantenir entre tots amb els criteris de la Carta Econòmica de solidaritat, transparència i corresponsabilitat», va dir en Joan.

Per la seva banda, Josep Ferrer, responsable de la Comissió d’iniciació, va subratllar la importància de treballar el Pla de curs que té en la iniciació l’eix principal i va avançar que la Jornada d’iniciació d’aquest any (el 24 de març proper) tindrà per protagonistes diversos grups en iniciació.

Helena Antó, de la Comissió de formació, va avançar els trets principals del Pla de formació que ha proposat el Grup de treball de formació i que es presentarà al Comitè General de gener per al seu debat.

Finalment, Joan Andreu Parra, responsable de la Comissió de comunicació, va explicar que des de la Comissió es vol visitar les zones durant aquest curs i el vinent per analitzar les diverses eines de comunicació amb un qüestionari previ als grups, va destacar que s’està consolidant l’ús del web (s’ha triplicat el nombre d’usuaris el darrer any) i va recordar que el 29 de març proper es farà la IV Jornada de comunicació a Cristianisme i Justícia amb el títol «Sèries de televisió, una mirada cristiana.»

La decisió sobre l’aportació solidària de l’ACO ha quedat ajornada al Comitè General ja que encara faltava per arribar algun projecte candidat.Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE