Please enable JS

Elevada participació en el Qüestionari de comunicació de l’ACO

La militància valora la informació que rep i considera que hi participa

març 10/Joan Andreu Parra/

Un 75% dels grups de l’ACO han contestat el Qüestionari de comunicació que es va crear per valorar l’estat d’aquest àmbit al moviment. El qüestionari es va poder contestar bé per escrit o via formulari electrònic i ha estat actiu fins al 23/02/2020, en què s’han recollit un total de 82 respostes (68 via formulari electrònic i 14 via email). La Comissió de comunicació analitzarà les respostes i visitarà durant aquest curs i el proper les diferents diòcesis i zones per comentar i mantenir un diàleg sobre els resultats.

4 de cada 5 militants consideren que s’assabenten del que passa al moviment (79%) i la sensació de poder participar en la comunicació que es genera al moviment decau una mica (68,7%). A continuació es valoraven els diferents canals de comunicació: web, e-butlletí, Jornada de comunicació i revista Salillum. Pel que fa al web, es consulta per part de la meitat de la militància (55,5%) amb una periodicitat que oscil·la entre mensual i trimestral. S’han pogut recollir diferents aportacions i suggeriments que es tindran en compte a l’hora de redissenyar-lo per poder-lo adaptar a dispositius mòbils. L’e-butlletí que, com sabeu, és una selecció de notícies del web que s’envia mensualment per email, el reben el 97% dels enquestats i, pel que fa als continguts, el 74,3% els puntua entre 4 i 5 (sobre 5).

La temàtica de la Jornada de comunicació és valorada com a interessant pel 79,1% dels enquestats i s’apunten canvis en la dinàmica de properes convocatòries. Recordem que la V Jornada de comunicació ja té data, el proper 25 d’abril, i tema: «5 anys fent camí amb Salillum». Quant a la revista Salillum, un 77,6% dels enquestats puntua entre 4 i 5 (sobre 5) l’interès dels continguts, en canvi, es detecten dificultats a l’hora de passar-la després de llegir-la a possibles simpatitzants o aconseguir subscriptors.

Es pot consultar el resum detallat dels resultats del qüestionari a l’enllaç.Altres articles