Please enable JS

La Comissió d’Economia presenta els números

Realitzat 2017, pressupost 2018 i evolució primer trimestre 2018

juny 06/Joan Andreu Parra/

Som propers al final del curs 2017-2018. Des de la Comissió d’Economia us volem fer arribar a la militància com es va comportar l’any 2017, com tenim previst aquest 2018 i com s’ha comportat l’economia del moviment durant el primer trimestre d’enguany.

El passat mes de gener es va fer pública la informació a través del web i l’e-butlletí de la presentació al Comitè General de les dades corresponents al tancament 2017 i al pressupost 2018. Quant als resultats 2017, s’han comptabilitzat i reduït el dèficit del 2017 a l’imputar-ne una subvenció rebuda de la Generalitat de Catalunya, passant d’un dèficit comunicat al Comitè General de -4.642,71 € a una pèrdua final de -953,65 €, també traslladada al Comitè Català el passat mes de març.

Quant al pressupost 2018 les dades no varien i són les presentades al Comitè anterior, amb dèficit previst a 31/12/2018 de -5.637,91 €. 

 

TANCAMENT 2017

PRESUPOST 2018

Diferència absoluta

Diferència relativa

INGRESSOS  

    126.747,41   

     111.400,00   

-15.347,41  

-12,11%

DESPESES

    127.701,06   

     117.037,91   

-10.663,15  

-8,35%

Resultat

-953,65 

-5.637,91 

-4.684,26  

491,19%

 

Pel que fa a l’evolució del primer trimestre d’enguany hi ha hagut una lleugera desviació pel que fa al pressupost aprovat per al 2018. La desviació entre ingressos i despeses corrents ha estat negativa en -805,26 € respecte al pressupost.

 

PRESUPOST 2018 prorrata trimestral

REAL 31/03/2018

Diferència absoluta

Diferència relativa

INGRESSOS  

  61.369,45   

            62.739,02   

1.369,57  

2,23%

DESPESES

  41.622,08   

            43.796,91   

2.174,83  

5,23%

Resultat

19.747,37 

18.942,11 

-805,26  

-4,08%

Efecte Trobades Moviment

 

 

257,38  

 

 

 

DESVIACIO AC MARÇ 2018

-547,88  

 

 

Si ens centrem en els comptes del primer trimestre de 2018, les conclusions són les següents:
 

• Entrades: en línia de les previstes sense diferències rellevants, amb una certa millora en les cotitzacions esperades.

• Sortides: El conjunt de les despeses corrents, si excloem el cost de Seguretat Social més elevat, és de 87,95 € per sobre del previst, és a dir que amb aquestes partides estem quasi en pressupost. 

Si considerem la desviació de les despeses de personal, al no estar considerat en el pressupost el prorrateig de les pagues extraordinàries del personal alliberat de 2.086,88 €, la desviació total en costos és d'una major despesa de la prevista de 2.174,83 €, compensada en part pel major ingrés per les cotitzacions de 1.369,57 €, el que ens dóna una desviació total acumulada negativa del corrent a 31/03/2018 de -805,26 €. Si afegim la menor despesa de Setmana Santa i trobada de Consiliaris positiva (+257,38 €), estem desviats en negatiu, -547,88 € amb relació al pressupost.

L'evolució prevista per als propers trimestres ens indica que una part substancial de les quotes dels militants ja han estat ingressades al moviment, i que els costos seguiran l'evolució prevista, el que ens porta al dèficit previst de -5.637,91 € a finals de l'exercici 2018.

Des de la Comissió d’Economia i el Comitè Permanent estem seguint l'evolució econòmica amb molta atenció. S’estan prenent les mesures oportunes, amb presència des de la Comissió d'Economia i el Comitè Permanent als diferents Comitès de cadascuna de les Zones, i que esperem haver conclòs abans de l'estiu. L’objectiu és poder informar, recollir les inquietuds i suggeriments que ens pugueu traslladar i animar els responsables dels grups a es realitzin les revisions de vida econòmica en cadascun dels grups, amb l'objectiu que els responsables coneguin la realitat de cotització i valorin la idoneïtat de les cotitzacions actuals. Aquesta labor l’estem completant amb l’actualització del cens, que ens hauria d'ajudar, entre d'altres aspectes, a actualitzar les dades i la situació present del moviment pel que fa a les dades i cotitzacions.

Així mateix, des de cadascuna de les zones s’està en procés de revisió de la Carta econòmica pel que fa als criteris de cotització.

Volem que l'economia del moviment continuï sent un instrument per assolir el Projecte Comú, que vol ser solidari i que permet que els militants i grups puguem dur a terme els objectius econòmics de l'ACO:

• Autofinançament
• Solidaritat
• Transparència i corresponsabilitat

Des de la Comissió d’Economia i Comitè Permanent estem a la teva disposició per qualsevol aclariment al respecte.Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE