Please enable JS

Diòcesis, zones i persones de contacte

El moviment ACO està format per persones militants que s'organitzen en equips de revisió de vida, que alhora es coordinen amb altres equips formant el que anomenem zones. Aquestes zones s'organitzen amb altres zones depenent si pertanyen a diòcesis grans (amb molts equips, o territorialment allunyats) o diòcesis una mica més petites.

Els equips d'ACO compten amb un responsable, que és un membre més del grup i té la missió de vetllar per la bona marxa de l'equip, animar les revisions de vida juntament amb el consiliari/a, i coordinar l'equip amb el moviment a través de la zona. Els equips compten també amb un consiliari/a, que acostuma a ser un prevere, un religiós/a, o bé un laic. Tenen la missió d’acompanyar el grup i ajudar a unir fe i vida. Per als equips d'ACO la figura del consiliari/a és molt important. Les zones es coordinen amb els equips mitjançant reunions periòdiques dels responsables d'equip i un petit comitè que acostuma a estar format pel responsable de zona, el consiliari/a de zona, i els responsables de les comissions que hi hagi a la zona, en el que anomenem Comitè de Zona. En aquestes reunions es comparteix la marxa dels equips i s'analitzen les diverses realitats de la zona, s'organitzen jornades de formació, reflexió, es promou la iniciació, etc. La zona també és l'encarregada de vetllar perquè es duguin a terme els objectius del moviment i les prioritats del Consell.

Si una diòcesi té dues o més zones, aquestes es coordinen entre elles en el que anomenem Comitè Diocesà; en el cas que la diòcesi coincideixi amb la zona, el Comitè de Zona ja és el Comitè Diocesà.

Actualment a l'ACO hi ha les diòcesis/zones següents (*aquestes són les persones de contacte d'aquest curs, però això sol variar cada curs):

 

Diòcesi

Zona

Persona de contacte

Alacant

Alacant

Ana Parreño

Barcelona

Baix Llobregat

Núria Estruga

Barcelona Nord

Alícia Chamorro

Besòs

Lourdes Casanovas

Nou Barris

Oscar Caballero

Maresme

Albert Dresaire

Còrdova

Còrdova

Fabio Almeida

Girona

Girona

Silvia Nierga

Lleida

Lleida

Isabel Baró

Madrid

Madrid

Miryam Pérez

Sant Feliu

Montserrat

Montserrat Amblàs

Terrassa

Vallès Occidental

Jordi Cordero

Vallès Oriental

Carmen Caballano

Vic

Vic

Ramon Porti