Please enable JS

Apostolat Seglar - Consell d’Acció Catòlica

L’Apostolat Seglar té com a objectiu la participació dels laics cristians en la missió de l’Església: "evangelitzar" i "omplir de l’esperit de l’Evangeli les diverses comunitats i els diversos ambients" (AA 20). Com també promoure les associacions de laics. L’Acció Catòlica forma part de l’Apostolat Seglar.

L’Acció Catòlica és una forma d’apostolat en què els laics s’associen per anunciar l’Evangeli a totes les persones i en tots els ambients, d’acord amb les necessitats de cada temps i de cada lloc.

Hi ha dos formats d’Acció Catòlica: l’Acció Catòlica General, que té com a àmbit principal d’actuació les parròquies, i l’Acció Catòlica especialitzada, en què els diversos moviments especialitzats desenvolupen la seva tasca en diferents ambients (món obrer, juvenil, estudiantil, professional, rural, infantil, etc.).

Les quatre notes identificatives de l’Acció Catòlica estan exposades en el decret sobre l’apostolat dels seglars del Concili Vaticà II:

 • Eclesialitat. Té com a fi propi l’evangelització.
 • Laïcitat. És una institució constituïda exclusivament per fidels laics, els quals dirigeixen, elaboren i desenvolupen el treball de l’associació.
 • Organicitat. Els laics treballen de forma organitzada, a la manera d’un cos orgànic.
 • Comunió amb el bisbe. Els laics treballen en comunió amb el bisbe diocesà.

La coordinació dels diferents moviments d’Acció Catòlica es realitza en el Consell d’Acció Catòlica.

A les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, el formen els següents moviments:

 • ACO - Acció Catòlica Obrera
 • GOAC - Germandat Obrera d’Acció Catòlica
 • JARC - Moviment de Joves Cristians en Pobles i Comarques
 • JOC - Joventut Obrera Cristiana
 • MCA - Moviment Cristià d’Adults
 • MCJ/MUEC Moviment Cristià de Joves de Barcelona/Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
 • MCPB - Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona
 • MCPCC - Moviment Cristià de Pobles i Comarques.
 • MIJAC - Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica
 • Delegada d’Apostolat Seglar de l’Arquebisbat de Barcelona
 • Vicari Episcopal del Bisbat de Sant Feliu
 • Delegat d’Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa