Please enable JS

Glossari de termes

 • ACO: Acció Catòlica Obrera. Moviment de laics cristians adults amb l’objectiu comú de viure i aprofundir la fe immersos i compromesos en el món del treball, com el llevat dins la massa.

 • Assemblea: Trobada de militants per prendre decisions, debatre idees, compartir experiències.

 • Comissió: Grup de persones a les quals s’ha delegat una tasca concreta. Hi ha la d’Iniciació, per ajudar a l’acolliment d’aquelles persones que s’incorporen al moviment; la d’Economia, per gestionar els ingressos i despeses del moviment; la de Formació, per ajudar a estar oberts al coneixement més a fons de l’Evangeli i de la societat; la de Comunicació, per facilitar la relació entre tots els militants amb els mitjans adequats, i per fer arribar, si cal, la veu del moviment a l’Església i a la societat; la d’Internacional, per coordinar-se amb altres moviments obrers cristians de caràcter europeu i mundial.

 • Comitè General: Trobada mensual de tots els responsables de zona, president i presidenta, consiliari general, coordinadora general i responsables de comissió.

 • Comitè de Zona: Trobada dels responsables de grup d’una zona.

 • Comitè Permanent: Format pel president i la presidenta, consiliari/a general, coordinador/a, responsable d’economia i responsable d’iniciació del moviment, executa els acords que es prenen al Comitè General i s’ocupa del dia a dia del moviment.

 • Compromís: Voluntat de dur a terme una acció o idea.

 • Consell: Trobada dels responsables de tots els equips del moviment, de les zones, de les comissions i el Comitè Permanent per decidir les grans línies a seguir pel moviment, com poden ser les prioritats de curs. Es realitza cada quatre anys.

 • Consiliari/a: Membre del grup de Revisió de Vida (prevere, religiós o laic) que té la missió d’animar en la fe els qui el componen. Enllacem el directori de consiliaris.

 • Cotització: Aportació d’una quota per part del militant, l’import de la qual decideix voluntàriament, i que serveix per sostenir l’activitat del moviment.

 • Dinàmica: Una forma de treballar o una activitat.

 • EPO: Equips de Pastoral Obrera que s’emmarquen en les parròquies i el seu entorn per donar testimoni evangèlic des del món del treball.

 • Estudi d’Evangeli: Treball d’aprofundiment d’un fragment dels evangelis relacionant-lo amb les nostres experiències de la vida quotidiana.

 • Grup o equip de Revisió de Vida: Conjunt de militants, normalment al voltant de 6 o 7, i un consiliari/a que fan Revisió de Vida.

 • HOAC (a Catalunya, GOAC): Hermandad Obrera de Acción Católica, moviment de laics cristians adults germà de l’ACO.

 • JOC: Joventut Obrera Cristiana, moviment de laics cristians joves amb l’objectiu comú de créixer i aprofundir en la fe immersos i compromesos en els seus ambients juvenils (barri, estudi, treball...).

 • Jornada de formació: Trobada de militants per conèixer o aprofundir en temes d’actualitat del nostre món o de la fe.

 • Jornada General: Trobada de tot el dia de tots els militants de l’ACO que se celebra cada any el 12 d’octubre.

 • Moviment: Col·lectiu de persones que comparteixen unes idees, uns mètodes  i uns objectius.

 • Militant: Persona que forma part del moviment i comparteix amb la resta de membres inquietuds tant en la fe com en el món de la justícia social i laboral.

 • MMTC: Moviment Mundial de Treballadors Cristians.

 • MTCE: Moviment de Treballadors Cristians d’Europa (coordinació europea de l’MMTC).

 • President i Presidenta: Màxims responsables del moviment, escollits periòdicament pels responsables dels grups en representació de tots els militants.

 • Prioritat de curs: Tema de referència que s’aprofundeix durant tot el curs als grups i zones per tal d’arribar a conclusions col·lectivament. Els temes es trien cada quatre anys al Consell.

 • Responsable de grup o d’equip: Qui coordina els membres que el componen (és un escollit entre ells) convocant i moderant les reunions de Revisió de Vida, i representa el grup a la zona i al Consell.

 • Responsable de zona: Qui coordina els grups d’una zona a través de les trobades amb els seus responsables en el comitè de zona.

 • Revisió de Vida: Plantejament en el grup d’un fet personal de la vida quotidiana per analitzar-lo (veure), il·luminar-lo amb l’Evangeli (jutjar) i prendre decisions d’actuació o compromisos (actuar).

 • Zona: Divisió organitzativa del moviment. Conjunt de grups d’un territori més o menys homogeni o d’una diòcesi.